جستجو

همکاری با مجلات مختلف

همکاری مستمر با مجلات لینک، الکام، عصر ارتباط و ... به مدت ۲ سال در زمینه طراحی آگهی های تبلیغاتی